Rok akademicki 2020/2021 - Toruń

Kiedy: 1 października 2020 roku
Gdzie: Toruń

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Chemii UMK w Toruniu planowane jest uruchomienie XXVII edycji szkolenia absolwentów wyższych uczelni (kierunek matematyczno-przyrodniczy) w ramach Centrum Edukacyjno- -Badawczego Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) w zakresie chromatografii i technik pokrewnych w różnych wariantach oznaczeń śladowych. Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych:

  • chromatografii gazowej (GC),
  • chromatografii cieczowej (TLC, HPLC, UPLC, IC, GPC),
  • izotachoforezy (ITP),
  • strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE) i elektrochromatografii (CEC),
  • atomowej absorpcyjnej spektrometrii (AAS),
  • całkowitego oznaczania węgla (TOC) i siarki (TOS),
  • funkcjonowania w zmiennym polu (FFF),
  • pobierania i przygotowania próbek: destylacja, mineralizacja, ekstrakcja (LLE, HS, P&T, TD, SPE, SPME, SFE, ASE), filtracja, procesy membranowe (ciekłe i stałe), jak również łączenia tych technik w różnych wariantach śladowej analizy chemicznej.


W programie studium uwzględniono również zagadnienia związane z walidacją na podstawie teoretycznych i praktycznych podstaw analizy statystycznej, wyznaczaniem błędów pomiarowych i posługiwaniem się przy opracowywaniu wyników programami komputerowymi. Zajęcia organizowane są przez: Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) oraz Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii.

Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w laboratoriach Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki i Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów UMK. Studia podyplomowe składają się z czterech kursów:

I. LC i techniki pokrewne (TLC, HPLC i SDE, GPC, ITP, CZE, CEC),
II. Przygotowanie próbek, techniki łączone, analiza statystyczna,
III. GC, GC MS i inne techniki sprzężone, metody komputerowe w analityce,
IV. Specjalne zastosowania i inne techniki analityczne (niejednokrotnie na życzenie klienta).

Słuchacz studiów, kończący wszystkie cztery kursy, otrzyma świadectwo. Możliwe jest uczestniczenie także w poszczególnych kursach. Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
https://www.chem.umk.pl/kchsib/studium-podyplomowe/

Kierownik Centrum: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, e-mail: bbusz|chem.umk.pl| |bbusz|chem.umk.pl, tel.: 56 665 60 38
Sekretarz Studium: dr Joanna Rudnicka, e-mail: jrud|chem.umk.pl,| |jrud|chem.umk.pl, tel.: 56 665 60 39, 56 611 43 08