Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza Malamut Pakieła i Spółka - Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 02-758 przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego, nr 13, lok. 27 przetwarza informacje ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza Malamut Pakieła i Spółka - Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 02-758 przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego, nr 13, lok. 27, NIP: 5214063199, KRS: 0001096285.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, poza pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Gen. Władysława Sikorskiego, nr 13, lok. 27 02-758 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: (malamut@malamut.pl)

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane poza Twoją zgodą w celach marketingowych, analizowania ruchu na stronie www, newslettery i akcje promocyjne). Zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane, aby informować Cię o produktach, usługach i promocjach, a także po to, by umożliwić robienie zakupów w sklepie przez Internet lub telefon.

Aby nasza strona internetowa funkcjonowała poprawnie, a także aby zaprezentować oferty odpowiadające zainteresowaniom wynikającym z Twojej historii odwiedzin naszej strony, używamy technologii znanej jako "pliki cookie". Są to małe pliki, które wysyłamy do Twojego komputera i później możemy się do nich odnieść. Mogą to być pliki cookie sesyjne bądź trwałe (session lub persistent cookies) i mogą korzystać z technologii takich jak JavaSript lub Flash. Pliki cookie pomagają nam uczynić Twój pobyt na stronie płynnym i tak osobistym, jak tylko to możliwe. Pokazują nam, co wszyscy użytkownicy robią na naszej stronie, a to pomaga nam podnosić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie poza Pana/Pani zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Pana/Panią odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne.

Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

2) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

4) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

6) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez:

• kontakt e-mailowy pod adresem: (malamut@malamut.pl)

• kontakt pisemny, poza pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Gen. Władysława Sikorskiego, nr 13, lok. 27 02-758 Warszawa.

Administrator może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 5 powyżej.

Warszawa, dnia 2 kwiecień 2024 r.

 

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznym www.Malamut.pl Administratorem danych osobowych Klientów jest firma Agencja Reklamowo-Wydawnicza Malamut Pakieła i Spółka - Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie 02-758 przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego, nr 13, lok. 27. Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień. Fakt zbierania danych przez Agencja Reklamowo-Wydawnicza Malamut Pakieła i Spółka - Spółka Jawna został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych (w skrócie GIODO).

Sprzedawca zbiera dane Klientów składających Zamówienia w sposób określony w Regulaminie.

W celu złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane zapewniające możliwość jego realizacji oraz umożliwiające kontakt z Klientem, a w szczególności: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej e-mail, adresu dostawy. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania indywidualnego Konta Klienta w Sklepie o inne dane, w szczególności: numer telefonu.

CEL ZBIERANIA DANYCH

Wszystkie dane poda przez Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia oraz korzystania z indywidualnego Konta Klienta, zgodnie z treścią Regulaminu, w tym zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

PRAWO DOSTĘPU

Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Sprzedawca zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

MECHANIZM COOKIES

Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane poza pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze stron Sklepu.

Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep Internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak login czy hasło. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w chwili zamknięcia przeglądarki. W obu przypadkach Nabywca może zablokować instalowanie plików cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki internetowej lub skontaktować się z producentem przeglądarki z której Nabywca korzysta.

DOSTĘP DO DANYCH OSÓB TRZECICH

Do danych osobowych zbieranych przez Sprzedawcę mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Sprzedawcy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Sklepu. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Aby zrealizować umowę, Sklep Internetowy może udostępnić zebrane dane do podmiotów takich jak: operatorzy systemów płatności, firmy kurierskie, firmy spedycyjne. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poza nabywane Towary są przekazywane firmie PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu. Wysyłanie newsletterów odbywa się poza pomocą platformy Freshmail, FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań i przesyłek kurierskich oraz wysyłania informacji handlowych w postaci newsletterów.

ZABEZPIECZENIA ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Warszawa, dnia 2 kwiecień 2024 r.