12.04.2021 Jubileusz Profesora Romana Kaliszana

W ramach XXIV Konferencji Naukowej Wydziału Farmaceutycznego z OML Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego odbędzie się Sesja Jubileuszowa z okazji 70. urodzin wybitnego polskiego naukowca, farmaceuty, prof. dr. hab. Romana Kaliszana.

Profesor Roman Kaliszan ukończył studia farmaceutyczne w Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1968, a pięć lat później uzyskał kolejny tytuł magistra na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Gdańskiego. Karierę naukową związał z Akademią Medyczną, gdzie uzyskał stopień doktora w roku 1975, doktora habilitowanego w roku 1982, a od roku 1990 jest profesorem tytularnym. W Alma Mater przez niespełna dziesięć lat zajmował również zaszczytne funkcje prorektora (1999−2005) i rektora (2005-2008) Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor Roman Kaliszan jest wybitnym badaczem, którego międzynarodowa kariera rozpoczęła się od zainicjowania nowej tematyki naukowej, jaką są badania ilościowych zależności struktura−retencja QSRR (ang. Quantitative Structure-Retention Relationships).

Profesor Roman Kaliszan jest laureatem wielu nagród i odznaczeń nadawanych w Polsce i na świecie. Od 1998 roku jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, od 2006 roku ScanBalt Academy, od 2010 roku członkiem zagranicznym Academy of Science and Arts of Vojvodina, Serbia (VANU), od 2012 Foreign Member of the National Scientific Qualification Committee (ANVUR) of Italy oraz doktorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (2012).

W roku 2003 został uhonorowany nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych za zastosowanie metod modelowania matematycznego oraz chromatografii do określania związku między strukturą chemiczną leków i ich właściwościami farmakologicznymi.

W trakcie swoich licznych wyjazdów naukowych współpracował ze znakomitymi naukowcami z USA, Kanady, Japonii i z Europy, między innymi z prof. Johnem H. Knoxem z University of Edinburgh, prof. Richardem A. Hartwickiem z Rutgers State University, prof. Irvingiem W. Wainerem z McGill University, Montreal, dr. Lloydem R. Snyderem z LC Resources, Kalifornia, dr. Henkiem A. Claessensem z Technical University of Eindhoven, prof. Tiborem Cserhatim z Hungarian Academy of Sciences, prof. Ivanem Vander Heydenem z Free University of Brussels, prof. Nabuo Tanaką z Kyoto Institute of Technology, z prof. Pavlem Janderą z Technical University of Pardubice.

W dowód uznania dla osiągnięć naukowych Profesora Kaliszana na niwie badań farmaceutycznych i biomedycznych czasopismo naukowe „Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis” (Elsevier, IF = 3,169) zdecydowało się w sierpniu tego roku opublikować specjalny zeszyt dedykowany Profesorowi z okazji jubileuszu siedemdziesiątych urodzin pod tytułem Current trends in bioanalysis – In honour of Professor Roman Kaliszan. Edytorami tego zeszytu byli dr Ruin Moaddel (NIA-NIH, Baltimore, MD, USA) oraz dr hab. Michał J. Markuszewski (GUMed, Gdańsk), a wśród autorów dwudziestu sześciu artykułów są naukowcy zarówno z uznanych ośrodków międzynarodowych (USA, Kanada, Hiszpania, Japonia, Belgia, Chiny, Serbia, Węgry, Korea Południowa, Turcja, Holandia), jak i licznych krajowych (Gdańsk, Warszawa, Lublin, Toruń, Bydgoszcz, Katowice, Poznań, Wrocław). Imponujące osiągnięcia naukowe Profesora Romana Kaliszana mają swoje źródło w przeogromnej pasji do nauki, którą dzieli się ze studentami, swoimi współpracownikami i naukowcami z różnych stron świata, nie tylko poprzez wykłady czy niezliczone publikacje naukowe, ale także dzięki dyskusjom prowadzonym w trakcie konferencji i sympozjów naukowych. Zbliżająca się Sesja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego będzie wspaniałą okazją do złożenia Profesorowi życzeń dalszych fascynujących badań naukowych, zdrowia i radości płynącej z aktywnego życia naukowego oraz czasu na ulubione hobby, jakim są literatura i sztuka.

Danuta Siluk, Michał J. Markuszewski

Katedra Biofarmacji i Farmakodynamiki,

Gdański Uniwersytet Medyczny