12.04.2021 25-lecie Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB

Historia Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB sięga lat dziewięćdziesiątych, kiedy pod patronatem Centralnego Biura Jakości Wyrobów (CBJW) zawiązała się grupa osób, która rozumiała konieczność utworzenia wspólnej organizacji umożliwiającej wspomaganie polskich laboratoriów w doskonaleniu kompetencji badawczych, tak aby spełniały uznane na forum międzynarodowym wymagania w odniesieniu do uzyskiwania wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników pomiarów. Spotkanie założycielskie odbyło się 3 grudnia 1991 roku, podczas którego 82 przedstawicieli różnych instytucji podjęło uchwałę o utworzeniu Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB. Pierwszym prezesem Klubu Pollab został Jan Leszczyński. W grudniu 2016 roku minęło 25 lat działalności największej w Europie tego typu organizacji, której misją jest integracja oraz wspomaganie merytoryczne laboratoriów badawczych, wzorcujących, jednostek certyfikujących oraz firm zainteresowanych zarządzaniem przez jakość. Jubileusz 25-lecia działalności Klubu POLLAB świętowaliśmy wraz z członkami klubu w trakcie sympozjów w 2016 roku. Obchody zakończyliśmy specjalną sesją, która odbyła się 12 stycznia 2017 roku. Uroczystość odbywała się w pięknej Sali Kolumnowej Uniwersytetu Warszawskiego, w gmachu Instytutu Historycznego, przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie. W tak nobliwej scenerii, przy akompaniamencie kwartetu smyczkowego MERLO, gościliśmy przedstawicieli instytucji, z którymi Klub POLLAB współpracuje od wielu lat. Wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili uroczystość, byli: dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji − Lucyna Olborska, prezes Głównego Urzędu Miar − dr Włodzimierz Lewandowski, prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego − Tomasz Schweitzer, prezes zarządu Klubu Polskie Forum ISO 9000 − Marek Roszak, obecna była również Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, aktualnie wiceprezes stowarzyszenia POLISOLAB.

Klub POLLAB jest członkiem rzeczywistym Europejskiego Stowarzyszenia Krajowych Organizacji Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących EUROLAB. Doceniamy to, że naszą uroczystość zaszczycił swoją
obecnością przewodniczący EUROLAB − Álvaro Silva Ribeiro.

Uroczystość rozpoczął prezes Klubu POLLAB − Andrzej Brzyski, w prowadzeniu uroczystości towarzyszyli mu wiceprezesi klubu – prof. Ewa Bulska i Andrzej Hantz. Po powitaniu gości był czas na gratulacje, a pierwszy adres skierowany do prezesa A. Brzyskiego przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa, odczytała w jego imieniu prof. Ewa Bulska. Kolejno zabierali głos zaproszeni goście, którzy życzyli Klubowi POLLAB dalszej aktywności i sukcesów w rozwijaniu i doskonaleniu systemów zarządzania w laboratoriach. Na zakończenie tej części uroczystości głos
zabrał przewodniczący EUROLAB − Álvaro SilvaRibeiro, który podkreślił rolę i znaczenie największego w Europie klubu zrzeszonego w organizacji EUROLAB.

Ważnym punktem uroczystości było wystąpienie Krystyny Krzyśko, związanej z Klubem POLLAB od początku jego istnienia, wieloletniej prezes Klubu, osoby, która swoim zaangażowaniem i charyzmą niewątpliwie przyczyniła się do jego wielkiego sukcesu. Prelegentka przywołała historię Klubu, przypominając najważniejsze wydażenia, ludzi działających na rzecz rozwoju Klubu, a wszystko to okraszone osobistymi wspomnieniami i licznymi zdjęciami. Wykład został nagrodzony dużymi i w pełni zasłużonymi brawami słuchaczy. Wspomnienia osób związanych z Klubem były tematem wzruszających
rozmów i dyskusji w czasie przerwy.

Po wspomnieniach i ocenie dotychczasowych działań przyszła kolej na wystąpienie prezesa Klubu POLLAB − Andrzeja Brzyskiego, który ze swadą przedstawił wyzwania i perspektywy działalności, w szczególności w świetle zmieniających się wymagań i przepisów. Przyszłość Klubu to nowe, ambitne wyzwania, które będą inspiracją do dalszej działalności i integracji środowiska.

Po wystąpieniach przyszedł czas na podziękowania i wręczenie dyplomów okolicznościowych. Pierwszy dyplom otrzymała Krystyna Krzyśko, w podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz Klubu, za oddanie,
poświęcony czas i serce, jakie włożyła w działania na rzecz integracji środowiska. Kolejne podziękowania skierowaliśmy do tych, którzy w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju Klubu. Dyplomy otrzymali:
Urszula Potęga, Andrzej Kiszczak, Andrzej Piątkowski, Bogusław Marciniak, Daniel Podgórski, Elżbieta Krodkiewska-Skoczylas, Grzegorz Kazimierski, Janusz Morkowski, Marcin Rewerenda, Piotr Bieńkowski,
Piotr Pasławski, Stanisław Szymański, Tadeusz Bełdowski, Tomasz Schwaitzer.

Na zakończenie uroczystej sesji jubileuszu 25-lecia Klubu POLLAB wykład okolicznościowy wygłosił prof. Paweł Kulesza, wieloletni dziekan Wydziału Chemii UW i członek Polskiej Akademii Nauk. Profesor opowiedział o rozwoju i roli chemii uniwersyteckiej, w tym o historii, osiągnięciach i kierunkach rozwoju. Nie sposób przecenić wkład pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w rozwój badań chemicznych,
w tym w rozwój wielu technik pomiarowych, które są wykorzystywane w wielu laboratoriach badawczych i wzorcujących.

Po serii wystąpień i wykładów zaprosiliśmy uczestników do wysłuchania pięknego koncertu, dedykowanego tej wspaniałej uroczystości. Wspaniała muzyka w pięknych wnętrzach, w obecności zacnych gości,
to wszystko pozwoliło na nastrojowe zamknięcie oficjalnej części obchodów jubileuszowych. A dalszy ciąg to ożywione dyskusje, wspomnienia, nawiązywanie nowych kontaktów i to bez charakterystycznego
dla obecnych czasów pośpiechu.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, dziękujemy wszystkim organizacjom za wsparcie merytoryczne i organizacyjne i dziękujemy wszystkim członkom Klubu POLLAB za wspólną działalność. W imieniu zarządu Klubu


Andrzej Brzyski, Ewa Bulska, Andrzej Hantz
Klub Pollab