12.04.2021 Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN w konkursie na najlepsze prace doktorskie

Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na swym posiedzeniu w dniu 8 marca 2017 roku rozpatrzyło wnioski nadesłane na konkurs „Najlepsze prace doktorskie 2017”. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie obronione w latach 2015 i 2016. Wnioski do konkursu mogli składać członkowie KChA, promotorzy i recenzenci prac doktorskich oraz dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej.

Nagrody ufundowało sześć firm wiodących na polskim rynku analitycznym:

 • LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą wprowadzania zasad metrologii w pomiarach chemicznych,
 • MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii,
 • Leco Polska sponsoruje nagrodę za najlepszą rozprawę doktorską w dziedzinie spektrometrii mas,
 • Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę związaną z rozwojem technik rozdzielania,
 • Polygen jest fundatorem nagrody za najlepszą rozprawę z chemii analitycznej,
 • Witko sponsoruje nagrodę za osiągnięcia w zakresie rozwoju i stosowania technik przygotowania próbek do analiz.

Do konkursu zgłoszono 17 prac:

Dr Iwona Bartosiewicz
Biogeochemiczne zachowania uranu i pierwiastków towarzyszących na terenach poeksploatacyjnych rud uranu w bloku karkonosko-izerskim
Promotor: dr hab. Halina Polkowska-Motrenko, prof.IChTJ, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa

Dr Małgorzata Bodnar
Sprawdzenie możliwości wytworzenia kandydata na materiał odniesienia na potrzeby specjacji selenu w oparciu o wzbogacone w selen kiełki roślin
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka, Politechnika Gdańska

Dr Mariola Brycht
Elektrody nowej generacji jako narzędzie w woltamperometrycznym oznaczaniu związków biologicznie czynnych
Promotorzy: prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, Uniwersytet Łódzki, prof. dr V. Guzsvány, Uniwersytet w Nowym Sadzie, Serbia

Dr Weronika Hewelt-Belka
Lipidomika gronkowca złocistego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas
Promotor: prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik, Politechnika Gdańska

Dr Ilona Kiszkiel-Taudul
Ekstrakcyjne metody wydzielania wybranych leków przeciwhistaminowych i ich analiza w próbkach środowiskowych
Promotor: dr hab. Barbara Starczewska, prof. UwB, dr Barbara Leśniewska, Uniwersytet w Białymstoku

Dr Paweł Kubica
Chromatografia oddziaływań hydrofilowych sprzężona ze spektrometrią mas, jako alternatywne do chromatografii w odwróconym układzie faz rozwiązanie w celu rozdzielania substancji polarnych i średniopolarnych
Promotor: dr hab. inż. Andrzej Wasik, prof. PG, Politechnika Gdańska

Dr Łukasz Kubik
Modelowanie zależności pomiędzy strukturą i retencją chromatograficzną związków dysocjujących
Promotor: dr hab. Paweł Wiczling, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Anna Łoś
Specjacja rtęci w spalinach emitowanych w procesach spalania węgli energetycznych
Promotor: prof. dr hab. Janusz Gołaś, dr inż. Jerzy Górecki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr Agnieszka Martyna
Differentiation of microtraces based on their features obtained using advanced instrumental analytical techniques, supported by chemometric tools and likelihood ratio approach for forensic purposes
Promotor: dr hab. Grzegorz Zadora, prof. IES, Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków

Dr Katarzyna Nosek
Analityka wybranych farmaceutyków jako nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska wodnego
Promotor: prof. dr hab. Janusz Gołaś, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Dr Paweł Nowak
Novel bioanalytical methods using the capillary electrophoresis technique
Promotor: prof. dr hab. Paweł Kościelniak, Uniwersytet Jagielloński

Dr Joanna Orzeł
Modelowanie nieselektywnych sygnałów analitycznych w kontekście kontroli jakości wybranych produktów
Promotor: dr hab. Michał Daszykowski, prof. U.Śl., Uniwersytet Śląski, Katowice

Dr Paweł Pomastowski
Synteza i charakterystyka nanokompozytów bazujących na wiązaniu kationów metali z białkami
Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr Małgorzata Popławska
Opracowanie komplementarnych metod identyfikacji oznaczania substancji aktywnych farmakologicznie w produktach nielegalnych i sfałszowanych
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Fijałek, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Dr Joanna Rudnicka
Niekonwencjonalne i chromatograficzne metody detekcji markerów wczesnego wykrywania chorób nowotworowych
Promotor: prof. dr hab. Bogusław Buszewski, czł. koresp. PAN, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dr Aleksandra Sentowska
Badanie mechanizmów retencji związków biologicznie aktywnych w chromatografii oddziaływań hydrofilowych
Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska, Uniwersytet Warszawski

Dr Emilia Stelmach
Wykorzystanie elementów mikro- i nanostrukturalnych w wybranych elektrochemicznych i fluorymetrycznych czujnikach jonowych
Promotor: prof. dr hab. Agata Michalska-Maksymiuk, Uniwersytet Warszawski

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

 • Dr Agnieszka Martyna (nagroda Polygen)
 • Dr Paweł Nowak (nagroda Perlan Technologies)
 • Dr Joanna Orzeł (nagroda MS Spektrum)
 • Dr Paweł Pomastowski (nagroda Leco)
 • Dr Joanna Rudnicka (nagroda LGC Standards)

Nagrody sponsorowanej przez firmę Witko nie przyznano.

Laureatom składamy serdeczne gratulacje, a fundatorom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.
KChA PAN