CHEMOMETRIA PRAKTYCZNA - Interpretuj wyniki swoich pomiarów - wyd. II

Autor: Jan Mazerski
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-7-4
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 366
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2016
Cena brutto:
70.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Wbrew swojej nazwie chemometria nie zajmuje się sposobami i teorią wykonywania pomiarów wielkości chemicznych ani nie ogranicza się tylko do chemii, nawet szeroko pojętej. Chemometria jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się wydobywaniem użytecznej informacji z wielowymiarowych danych pomiarowych, wykorzystującą metody statystyki i matematyki.

Chemometria różni się od statystyki nie tylko charakterem zestawu analizowanych danych, ale również sposobem analizy danych. Typowe metody statystyczne powstały dla analizy pojedynczych zmiennych lub co najwyżej nie wielkiej ich liczby. Podejście chemometryczne do analizy danych zakłada z góry jednoczesną analizę dużej liczby zmiennych. Dlatego też chemometryczne metody analizy danych różnią się wyraźnie do metod statystycznych.

Wydanie drugie zostało poprawione i poszerzone o dwa rozdziały. Rozdział 10 – Algorytmy genetyczne i programowanie ewolucyjne oraz rozdział 11 – Sztuczne sieci neutronowe.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

SPIS TREŚCI


Rozdział 1


WPROWADZENIE STR. 9


Rozdział 2


PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ STR.17
2.1. Aspekty planowania doświadczeń str. 20
2.1.1. Liczba pomiarów str. 20
2.1.2. Rozmieszczenie punktów pomiarowych w przestrzeni zmiennych str. 21
2.2. Plany optymalne str. 22


Rozdział 3


ARCHIWIZACJA I KONTROLA DANYCH STR. 23
3.1. Dokumentacja danych i wyników str. 23
3.2. Kontrola danych str. 27
3.2.1. Pojedyncze zmienne str. 28
3.2.2. Relacje pomiędzy zmiennymi str. 35
3.2.3. Zależności wieloparametryczne str. 42
3.3. Transformacje zmiennych str. 43
3.3.1. Normalizacja rozkładu zmiennej str. 43
3.3.2. Linearyzacja zależności str. 45
3.4. Punkty odbiegające str. 49


Rozdział 4


MODELOWANIE ZALEŻNOŚCI STR. 55
4.1. Modele numeryczne str. 55
4.2. Modele empiryczne str. 58
4.3. Planowanie pomiarów str. 61
4.3.1 Plany czynnikowe 2m str. 67
4.3.2. Plany czynnikowe 3m str. 71
4.3.3. Plany kompozycyjne str. 72
4.3.4. Inne plany wielopoziomowe str. 73
4.4. Identyfikacja modeli empirycznych str. 76
4.5. Istotność modelu str. 84
4.6. Adekwatność modelu str. 90
4.7. Zdolność prognostyczna modelu str. 93
4.8. Dane niekontrolowane str. 99
4.8.1. Niepewność pomiarów wejść str. 100
4.8.2. Dobór wejść modelu str. 100
4.8.3. Współliniowość (kolinearność) zmiennych objaśniających str. 102
4.9. Istotność wejść modelu str. 103
4.9.1. Metoda odrzucania str. 104
4.9.2. Metoda dołączania str. 107


Rozdział 5


OPTYMALIZACJA DOŚWIADCZALNA STR. 112
5.1. Specyfika optymalizacji doświadczalnej str. 113
5.1.1. Funkcja celu str. 113
5.1.2. „Ziarnistość” zmiennych kontrolnych str. 116
5.2. Elementy algorytmów optymalizacji str. 116
5.2.1. Wielkość kroku optymalizacji str. 116
5.2.2. Kryterium zakończenia optymalizacji str. 117
5.2.3. Szacowanie gradientu str. 118
5.2.4. Lokalizacja ekstremum - analiza powierzchni odpowiedzi str. 119
5.2.5. Algorytmy optymalizacji w kierunku str. 120
5.2.5.1. Algorytm złotego podziału str. 120
5.2.5.2. Algorytm krokowy str. 124
5.3. Algorytmy optymalizacji str. 127
5.3.1. Przeszukiwanie systematyczne str. 128
5.3.2. Metoda Gaussa str. 131
5.3.3. Krokowa metoda najszybszej poprawy (algorytm Boxa-Wilsona) str. 136
5.3.4. Analiza powierzchni odpowiedzi str. 141
5.3.5. Metoda simpleksów str. 144
5.4. Dobór metody optymalizacji str. 151


Rozdział 6


ANALIZA PODOBIEŃSTWA STR. 154
6.1. Przygotowanie danych str. 155
6.1.1. Gromadzenie danych str. 155
6.1.2. Transformacje zmiennych str. 156
6.2. Podobieństwo wielowymiarowe str. 164
6.3. Podobieństwo cech str. 168
6.3.1. Metoda graficzna Czekanowskiego str. 172
6.3.2. Analiza wiązkowa (Cluster Analysis) str. 174
6.3.3. Dendryt str. 179
6.4. Podobieństwo próbek (obiektów) str. 181
6.4.1. Metody z wykorzystaniem macierzy odległości str. 182
6.4.2. Metody bezpośrednie str. 185
6.5. Redukcja wymiarowości przestrzeni cech str. 190
6.5.1. Metoda środka ciężkości str. 191
6.5.2. Metoda potencjałów str. 192


Rozdział 7


METODA GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH STR. 194
7.1. Przygotowanie danych str. 197
7.2. Analiza wartości własnych str. 198
7.3. Liczba istotnych składowych str. 200
7.4. Analiza przestrzeni cech str. 207
7.5. Interpretacja głównych składowych str. 210
7.6. Analiza przestrzeni próbek str. 213


Rozdział 8


ANALIZA SKUPIEŃ STR. 220
8.1. Metody bezpośrednie str. 222
8.1.1. Ocena kształtu skupień str. 222
8.1.2. Metoda kul str. 225
8.1.3. Metoda taksonomiczna str. 228
8.2. Metody strukturalne str. 230
8.2.1. Podział dendrytu str. 230
8.2.2. Podział diagramu wiązkowego str. 233


Rozdział 9


KLASYFIKACJA STR. 236
9.1. Przetwornik str. 238
9.2. Preprocesor str. 238
9.2.1. Transformacja danych str. 239
9.2.2. Ważenie cech str. 242
9.2.3. Selekcja cech str. 246
9.3. Klasyfikator str. 250
9.3.1. Klasyfikator Bayesa str. 251
9.3.2. Liniowa maszyna ucząca się (LLM) str. 256
9.3.3. Klasyfikator K-nabliższych sąsiadów (KNN) str. 259
9.3.4. Potencjały Parzena str. 262
9.3.5. SIMCA str. 265


DODATEK


WEKTORY I MACIERZE – PODSTAWY RACHUNKU MACIERZOWEGO STR. 276
D.1. Podstawowe określenia i definicje str. 276
D.2. Zasady notacji macierzowej str. 277
D.3. Wektory i macierze str. 277
D.4. Graficzna interpretacja wektora str. 280
D.5. Działania na wektorach i macierzach str. 281
D.5.1. Mnożenie przez liczbę str. 281
D.5.2. Dodawanie i odejmowanie macierzy str. 281
D.5.3. Iloczyn skalarny wektorów str. 282
D.5.4. Mnożenie macierzy str. 283
D.5.5. Odwracanie macierzy str. 284
D.6. Równania macierzowe i ich rozwiązywanie str. 286
D.7. Wartości i wektory własne str. 288

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł
Nasi klienci wybrali także
Drugie wydanie, kompendium wiedzy na temat stosowania zasad metrologii w pomiarach chemicznych.
Walidacja, niepewność i spójność pomiarów chemicznych zostały
METROLOGIA CHEMICZNA wyd. II - Sztuka prowadzenia pomiarów