SPECJACJA CHEMICZNA - Problemy i możliwości

Autor: D. Barałkiewicz i E. Bulskiej
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-925269-5-7
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 332
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2009
Cena brutto:
72.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Zgodnie ze współczesnym rozumieniem terminu „specjacja” w chemii, to występowanie danego pierwiastka w różnej postaci (w postaci jonów lub związków chemicznych, na różnych stopniach utlenienia oraz w połączeniu z różnymi ligandami). Analiza specjacyjna to identyfikacja i oznaczenie ilościowe poszczególnych indywiduów chemicznych.

Współczesna analiza specjacyjna to przede wszystkim badania dotyczące pierwiastków aktywnych biologicznie, tych występujących najczęściej na poziomie śladowym. Badania specjacji są wykorzystywane w chemii żywności, farmacji, biologii, toksykologii lub w badaniach środowiskowych. Stąd niezmiernie ważna jest współpraca interdyscyplinarna między specjalistami z różnych dziedzin nauki.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

SPIS TREŚCI


SŁOWO WSTĘPNE
Od Autorów str. 9


Rozdział 1


WPROWADZENIE
1.1. O specjacji słów kilka
Ewa Bulska str. 13
1.2. Specjacja – jak powstała i czym jest? 
Adam Hulanicki str. 16
1.3. Informacje analityczne w analizie specjacyjnej 
Jacek Namieśnik str. 21
1.4. Specjacja – historia, znaczenie, podejście analityczne, aspekty prawne,
perspektywy
Danuta Barałkiewicz str. 25


Rozdział 2


OBIEKTY
2.1. Specjacja pierwiastków w wodzie 
Danuta Barałkiewicz str. 36
2.2. Specjacja chromu w osadach dennych i gruntach zanieczyszczonych ściekami
i odpadami garbarskimi
Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska str. 49
2.3. Specjacja metylortęci i rtęci nieorganicznej w wodzie i w osadzie Jeziora Swarzędzkiego
Danuta Barałkiewicz, Hanka Gramowska str. 60
2.4. Problemy w analizie specjacyjnej wanadu;
Krystyna Pyrzyńska str. 69
2.5. Specjacja w środowisku glebowym
Ryszard Dobrowolski, Magdalena Marzec str. 81
2.6. Badanie form specjacyjnych cynku w glebach Parków Narodowych południowo-wschodniej Polski z zastosowaniem ekstrakcji sekwencyjnej
Ryszard Dobrowolski, Marzena Skowrońska, Magdalena Marzec str. 96
2.7. Badanie metabolizmu metali ciężkich w roślinach
Agata Obarska, Barbara Tomaszewska str. 104
2.8. Badanie specjacji ołowiu i kadmu i oznaczanie fitochelatyn w roślinach metodami HPLC ICP MS oraz HPLC z detekcją UV z derywatyzacją za i przed kolumną oraz ESI-MSn 
Aneta Piechalak, Małgorzata Kózka, Danuta Barałkiewicz, Barbara Tomaszewska str. 125
2.9. Przykłady analizy specjacyjnej metali w roślinach;
Katarzyna Pawlak, Agata Miszczak str. 134
2.10. Badania specjacji platyny i palladu w roślinach
Barbara Leśniewska str. 147
2.11. Badanie specjacji w żywności
Ewa Bulska str. 159
2.12. Specjacja selenu w żywności
Anna Ruszczyńska, Eliza Kurek, Marcin Wojciechowski, Ewa Bulska str. 163
2.13. Specjacja chemiczna i frakcjonowanie metali w próbkach win
Krystyna Pyrzyńska str. 174
2.14. Problematyka specjacji i analizy specjacyjnej w metalurgii;
Andrzej Wyciślik str. 183


Rozdział 3


PROCEDURY BADAWCZE
3.1. Techniki sprzężone w analizie specjacyjnej
Lena Ruzik, Katarzyna Pawlak, Maciej Jarosz str. 204
3.2. Spektrometry mas sprzężone z wysoko sprawnymi chromatografami cieczowymi (HPLC/MS)
Piotr Kachlicki str. 218
3.3. Elektroforeza żelowa w badaniu specjacji w próbkach biologicznych
Eliza Kurek, Monika Kaczmarczyk, Ewa Bulska str. 225
3.4. Metody elektrochemiczne w badaniu specjacji
Adam Hulanicki str. 236
3.5. Elektrody jonoselektywne jako metoda badania specjacji;
Adam Hulanicki, Magdalena Maj-Żurawska str. 239
3.6. Metody elektrochemiczne w analizie specjacyjnej wybranych pierwiastków (As, Se, Cr) i w oznaczaniu związków tiolowych
Joanna Kowalska str. 246
3.7. Bezpośrednie metody badania specjacji
Ewa Bulska str. 260
3.8. Zastosowanie techniki LA ICP MS do określenia specjacji ołowiu w organach grochu (Pisum sativum L.)
Anetta Hanć, Danuta Barałkiewicz, Aneta Piechalak, Barbara Tomaszewska, Barbara Wagner, Ewa Bulska str. 266
3.9. Frakcjonowanie jako metoda oceny mobilności pierwiastków w glebach i osadach
Beata Krasnodębska-Ostręga str. 274
3.10. Sztuka przygotowania próbek w analizie specjacyjnej
Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 288


Rozdział 4


JAKOŚĆ WYNIKÓW
4.1. Narzędzia do sterowania jakością w badaniach specjacyjnych
Agnieszka Wojda, Bolesław Jerzak str. 304
4.2. Certyfikowane materiały odniesienia
Piotr Konieczka, Jacek Namieśnik str. 311


Rozdział 5


ANEKS
Definicje, akronimy, adresy str. 323

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł