PLATYNOWCE - Zastosowanie i metody oznaczania

Autor: B. Godlewska-Żyłkiewicz, K. Pyrzyńska
Wydawca: Wydawnictwo Malamut
ISBN: 978-83-934442-1-2
Wymiary: 160 x 230 mm
Ilość stron: 364
Okładka: Twarda
Wersja: Papierowa
Rok wydania: 2012
Cena brutto:
75.00 (w tym 5% vat)
Ilość

Pierwsza w Polsce monografia na temat „Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania” została przygotowana przez specjalistów zajmujących się analizą platynowców z wiodących ośrodków naukowych w kraju. Tematyka niniejszego opracowania jest interdyscyplinarna i zgodna z najnowszymi trendami we współczesnej chemii analitycznej, gdyż dotyczy również zagadnień z pogranicza farmacji, biochemii, chemii środowiska i chemii medycznej. Monografia podzielona jest na 4 zasadnicze części omawiające: występowanie i współczesne zastosowanie platynowców, ich właściwości chemiczne, instrumentalne metody oznaczania platynowców i ich praktyczne zastosowanie w analizie różnego typu próbek oraz metody przygotowania próbek do oznaczania, ze szczególnym uwzględnieniem techniki ekstrakcji do fazy stałej. Dodatkowo pozycję uzupełniono o rozdziały dotyczące zagadnień oznaczania platynowców w materiałach klinicznych i farmaceutycznych oraz przygotowania roślinnego materiału kontrolnego zawierającego platynę.

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Redaktor naczelny
Piotr Bieńkowski
Dr Piotr Bieńkowski
Wydawnictwo MALAMUT
Przewodnicząca Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Ewa Bulska
Prof. dr hab. Ewa Bulska
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski
Członkowie Rady Programowej Wydawnictwa MALAMUT
Irena Staneczko-Baranowska
Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
Wydział Chemiczny, Politechnika Gliwicka
Bogusław Buszewski
Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Zbigniew Brzózka
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska
Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Prof. dr hab. Beata Godlewska - Żyłkiewicz
Wydział Chemii, Uniwersytet w Białymstoku
Jolanta Kochana
Dr hab. Jolanta Kochana
prof. UJ, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński
Piotr Konieczka
Prof. dr hab. inż. Piotr Konieczka
Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
Piotr Stepnowski
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Spis treści


Wprowadzenie str. 9


Rozdział 1


1.1. Historia odkrycia platynowców
Elżbieta Zambrzycka, Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 11
1.2. Występowanie platynowców w środowisku i ich zastosowanie
Elżbieta Zambrzycka, Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 17
1.3. Emisja platynowców i ich mobilność w środowisku
Julita Malejko, Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 27
1.4. Zastosowanie platynowców w terapii przeciwnowotworowej str. 44
1.4.1. Cisplatyna i mechanizmy jej działania
Aleksandra Tomczyszyn, Aleksandra Misicka str. 45
1.4.2. Toksyczność cisplatyny
Monika Kaczmarczyk, Ewa Bulska, Barbara Kozakiewicz str. 51
1.4.3. Inne leki zawierające platynę
Aleksandra Tomczyszyn, Aleksandra Misicka str. 51
1.4.4. Leki zawierające ruten
Elżbieta Zambrzycka, Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 61


Rozdział 2


2. WŁASCIWOSCI CHEMICZNE PLATYNOWCÓW
Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Julita Malejko, Elżbieta Zambrzycka str. 72


Rozdział 3


3. INSTRUMENTALNE METODY ANALITYCZNE
Krystyna Pyrzyńska str. 88
3.1. Metody spektrofotometryczne
Joanna Karpińska str. 90
3.2. Atomowa spektrometria absorpcyjna i emisyjna
Barbara Leśniewska str. 109
3.2.1. Dozowanie próbek w postaci zawiesiny
Ryszard Dobrowolski, Michał Kuryło, Agnieszka Mróz str.126
3.3. Spektrometria mas z jonizacja w plazmie indukcyjnie sprzężonej
Barbara Leśniewska str.134
3.4. Spektrometria lotnych połączeń metali szlachetnych str. 151
3.4.1. Mechanizmy reakcji z NaBH4 i rozwiązania aparaturowe
Paweł Pohl, Maja Wełna, Piotr Jamróz str. 152
3.4.2. Zastosowania analityczne
Henryk Matusiewicz str. 163
3.5. Metody chemiluminescencyjne
Julita Malejko, Anatol Kojło, Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 170
3.6. Neutronowa analiza aktywacyjna
Ewelina Chajduk str. 183
3.7. Metody elektrochemiczne
Joanna Kowalska, Marek G. Sawicki str. 203
3.8. Techniki sprzężone
Krystyna Pyrzyńska str. 217


Rozdział 4


4. METODY WYDZIELANIA I WZBOGACANIA
Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 229
4.1. Źródła błędów w etapach przygotowania próbek
Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 233
4.2. Ekstrakcja w układzie ciecz–ciecz
Krystyna Pyrzyńska str. 243
4.3. Ekstrakcja do fazy stałej
Beata Godlewska-Żyłkiewicz str. 251
4.3.1. Wymieniacze jonowe i chelatujące
Zbigniew Hubicki, Monika Wawrzkiewicz, Grzegorz Wójcik, Anna Wołowicz str. 253
4.3.2. Węgle aktywne i nanostruktury węglowe
Ryszard Dobrowolski, Michał Kuryło, Agnieszka Mróz str. 267
4.3.3. Polimery z odwzorowanymi jonami
Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Barbara Leśniewska, Elżbieta Zambrzycka str. 283
4.3.4. Biosorpcja
Beata Godlewska-Żyłkiewicz, Sylwia Sawicka, Julita Malejko str. 293
4.4. Elektrolityczne wzbogacanie metali szlachetnych
Henryk Matusiewicz str. 309
4.5. Membrany stałe i ciekłe
Krystyna Pyrzyńska str. 315
4.6. Elektroforeza żelowa: podstawy i zastosowanie do badania połączeń platyny z białkami
Marzena Jankowska-Anyszka, Monika Kaczmarczyk, Ewa Bulska str. 322


Rozdział 5


5. OZNACZANIE PLATYNOWCÓW W PRÓBKACH KLINICZNYCH I PREPARATACH FARMACEUTYCZNYCH
Julita Malejko str. 332


Rozdział 6


6. Roślinny materiał kontrolny zawierający platynę
Joanna Kowalska, Monika Asztemborska str. 344
Spis akronimów używanych w monografii str. 352


Skorowidz rzeczowy str. 355

Odbiór osobisty 0 zł
Firma kurierska Warszawa 19.5 zł
Firma kurierska 22 zł
Darmowa dostawa 300 zł