Martyna Pajewska-szmyt, Renata Gadzała-kopciuch, Bogusław Buszewski

Mleko kobiece – nowe rozwiązania analityczne w badaniach nad zanieczyszczeniami oraz substancjami biologicznie aktywnymi

Mleko kobiece jest pierwszy pokarm noworodka niezywkle bogatym w składniki odżwycze. Jest to również złożona matryca, której analiza może dostarczyć wielu informacji dotyczących zrówno zawartości substancji biologicznie aktywnych, jak również zanieczyszczeń środowiskowych. W tym celu niezbędne jest opracowywanie nowych metod analitycznych, które pozwolą na wyizolowanie tych substancji i oznaczanie wybranych analitów na poziomie śladowych stężeń. W związku z powyższym w artykle zostały przedstawione nowe rozwiązania analityczne, mogące stanowić solidną podstawę do wprowadzenia ich w rutynowych analizach składu mleka. Jedną z propozycji jest zastosowanie metody QuChERS oraz GC MS do oznaczania polichlorowanych bifenyli. Ponadto, zaproponowano nowe sorbenty na bazie żelu krzemionkowego funkcjonalizowane cieczą jonową do ekstrakcji kwasów tłuszczowych oraz magnetyczny polimer z odciśniętą cząsteczką do wyodrębniania parabenów z mleka. Natomiast sensory w postaci węglowych kropek węglowych zostały zastosowane do identyfinacji rtęci. Przeprowadzone badania z wykorzystaniem innowacyjnych i selektywnych sorbentów oraz sensorów przyczyniły się niewątpwie pogłębienia wiedzy w zakresie przygotowania próbek.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)