Dorota Garwolińskas

Metabolomika mleka kobiecego z zastosowaniem techniki spektrometrii mas

Pomimo ogromnego udziału metabolitów zawartych w mleku kobiecych w ogólnej ilości składników odżywczych dostarczanych wraz z mlekiem matki, wiedza na temat ich molekularnego składu jest nadal znikoma i wymaga dalszych badań. Ogromna liczba metabolitów różniących się strukturą chemiczną, polarnością i poziomem stężenia, na którym występują sprawiła bowiem, że analiza próbek mleka ludzkiego stanowi wyzwanie dla chemika analityka. Jednak postęp technologiczny jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich lat, szczególnie w zakresie wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas, przyczynił się do dynamicznego rozwoju nauk omicznych, w tym metabolomiki i umożliwił prowadzenie bardziej zaawansowanych analiz. Dzięki dynamicznemu rozwojowi narzędzi analitycznych możliwe stało się szczegółowe badanie metabolomicznego składu komórki, tkani czy biopłynu takiego jak mleko kobiece. W publikacji omówiono zastosowanie spektrometrii mas do metabolomicznej analizy próbek mleka kobiecego.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 4/2021

Analityka 4 / 2021

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 8% vat)