Klaudia Godlewska, Monika Paszkiewicz, Piotr Stepnowski

Nanorurki węglowe – innowacyjny nanomateriał czy zagrożenie ekologiczne?

Nanorurki węglowe (CNT, ang. carbon nanotubes) są obecnie wykorzystywane w wielu produktach komercyjnych, stąd przewiduje się ciągły wzrost zastosowań tych nanomateriałów. Naturalne stają się też obawy związane z uwalnianiem CNT do środowiska, ich losem, zachowaniem i późniejszym wpływem na organizmy żywe. Niniejsza praca przedstawia wyniki badań w zakresie dróg przedostawania się CNT do środowiska, ich akumulacji i przemian. Scharakteryzowano również potencjalne efekty ekotoksykologiczne i opisano powszechnie używane metody dyspersji i oznaczania CNT w złożonych matrycach środowiskowych. Niewątpliwie potrzeba znormalizowanych procedur przygotowania próbek, dzięki którym możliwe byłoby otrzymanie wiarygodnych i powtarzalnych danych, pozostaje kluczowym wyzwaniem w badaniach losu środowiskowego i ekotoksyczności CNT.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 2/2022

Analityka 2 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)