Tymoteusz Fularczyk, Ewa Bulska

Chromatografia nadkrytyczna w przemyśle farmaceutycznym

Chromatografia nadkrytyczna, to chromatografia cieczowa, w której jako fazę ruchomą wykorzystuje się ciecz w stanie nadkrytycznym SFC (ang. Supercritical Fluid Chromatography). Warto podkreślić, że poza bardzo dobrymi parametrami analitycznymi, zaletą SFC jest jej rola w kierunku zielonej chemii, a tym samym ochrony środowiska. Ważne przy tym jest, że bez straty dla parametrów analitycznych możliwe jest ograniczenie stosowania toksycznych rozpuszczalników. Stosując w laboratorium SFC ograniczamy ilości zużywanych odczynników, gdyż tak naprawdę największy udział procentowy w fazie ruchomej ma dwutlenek węgla, a inne składniki, np. metanol są tylko dodatkami modyfikującymi fazę ruchomą. Ogromną zaletą chromatografii nadkrytycznej jest jej duża elastyczność, co zostało pokazane na kilku przykładach zastosowań w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego. W artykule przedstawiono zalety wykorzystania chromatografii nadkrytycznej do rozdzielania enacjomerów balkofenu, (2S/R)-2-aminopropanamidu oraz (R/S)-1-fenylo-1,2,3,4-tetrahydro-izochinoliny. Podsumowując, celem autorów było podzielenie się z czytelnikami Analityki naszymi doświadczeniami tak aby zachęcić do szerszego stosowania chromatografii nadkrytycznej w praktyce laboratoryjnej.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 2/2022

Analityka 2 / 2022

Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)
Cena brutto:
40.00 (w tym cena 23% vat)