Adam Karpiński, Ewa Bulska

Podejście procesowe w znowelizowanej normie ISO/IEC 17025 a system zarządzania jakością w laboratoriach badawczych w instytucjach naukowych

W niniejszym artykule przedstawiono idee podejścia procesowego w działaniu systemu zarządzania jakością laboratorium badawczego zgodnie ze znowelizowaną normą ISO/IEC 17025. W artykule przedstawiono definicję procesu, systemu zarządzania oraz podejścia procesowego zgodnie z normą ISO/IEC 9001:2015, omówiono wykorzystanie podejścia procesowego w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Omówiono zawarte w normie ISO/IEC 17025 wymagania odnośnie procesów, przedstawiono ich wzajemne zależności, zaprezentowano podejście obejmujące analizę ryzyka i szans, którego celem jest ciągłe doskonalenie wprowadzonego w laboratorium systemu zarządzania jakością. Przedstawiono również wykorzystanie podejścia procesowego w zapewnieniu spójności pomiarowej. Opisano ograniczenia oraz korzyści płynące z zastosowania podejścia procesowego w systemie zarządzania jakością oraz wprowadzenia systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym znajdującym się w instytucji naukowej.

Pełna treść artykułu dostępna w numerze
Analityka 1/2021

Analityka 1 / 2021

Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)
Cena brutto:
35.00 (w tym cena 8% vat)