Badania biegłości Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. jest doświadczonym organizatorem badań biegłości laboratoriów. W ramach oferowanych programów: ENVIRON, INDUSTRY i CONSTRUCTION laboratoria działające w obszarze środowiska naturalnego oraz przemysłu mają możliwość sprawdzić swoje kompetencje w szerokim zakresie analiz wody, ścieków, gleb, osadów ściekowych, kruszywa, kamienia naturalnego, gruntów, kompostu, gazów składowiskowych oraz pobierania próbek.

Szczegółowe informacje oraz aktualne harmonogramy dostępne są na stronie: www.badaniabieglosci.pl

Najbliższe terminy zgłoszeń:

Runda

Zakres

Termin nadsyłania zgłoszeń

1/ENV/15

Woda do spożycia

pH, PEW barwa, mętność, chlorki, siarczany, fluorki,azotany, azotyny, jon amonowy,utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin

09-02-2015

2/IND/15

Kruszywo

Odporność na rozdrabnianie - Los Angeles

27-02-2015

3/IND/15

Kruszywo

Odporność na ścieranie - mikro-Deval

27-02-2015

2/ENV/15

Pobieranie próbek wody do spożycia

16-03-2015

2/CONS/15

Grunt

Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

27-03-2015

3/CONS/15

Kruszywo

Mrozoodporność w obecności soli

27-03-2015

3/ENV/15

Pobieranie próbek kompostu

10-04-2015

4/IND/15

Kruszywo

Zawartość wody

24-04-2015

4/CONS/15

Grunt

Zawartość części organicznych

24-04-2015

5/IND/15

Kompost

Straty prażenia, zawartość węgla organicznego, aktywność respiracyjna AT4, sucha masa

24-04-2015

4/ENV/15

Woda powierzchniowa

pH, PEW, zawiesina ogólna, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT, BZT5, żelazo ogólne, mangan, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, OWO

08-05-2015

ENVIRON – Pobieranie próbek kompostu

„Pobieranie próbek kompostu” to jedna z oferowanych rund programu badań biegłości - ENVIRON organizowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje wiele rund o szerokim zakresie analiz i pobierania próbek.

Pobieranie próbek kompostu odbędzie się w specjalnie wytypowanym w tym celu miejscu (woj. świętokrzyskie). Każdy uczestnik zobowiązany będzie do pobrania dwóch próbek złożonych kompostu poprzez pobranie próbek pierwotnych z głębokości od 0,5 m do 1,0 m stosując przyjętą przez siebie metodykę. Próbki będą dostarczone do laboratorium organizatora gdzie zostaną przeprowadzone badania na zawartość strat przy prażeniui zawartość suchej masy. Aby zachować poufność oraz zapobiec wymianie  informacji pomiędzy uczestnikami każdy uczestnik zostanie oznaczony indywidualnym kodem, który będzie znany tylko i wyłącznie organizatorowi.

Porównania międzylaboratoryjne są doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji oraz niezbędnym narzędziem sterowania jakością badań wymaganym do utrzymania akredytacji laboratorium.

 • Koszt udziału w porównaniu wynosi: 400 zł + 23% VAT - I próbkobiorca (każdy kolejny próbkobiorca – 250 zł +23% VAT)

Terminy przeprowadzenia porównań:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 10 kwietnia 2015 r.
 • termin realizacji porównań: 21 kwietnia 2015 r.
 • rozesłanie raportu końcowego: 25 maja 2015 r.

Informację o programie, formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram na 2015 rok programu ENVIRON można znaleźć na stronie www.badaniabieglosci.pl

INDUSTRY – Badania kompostu

„Badania kompostu” to jedna z oferowanych rund programu badań biegłości - INDUSTRY organizowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje wiele rund obejmujących badania kruszyw, kamienia naturalnego, kompostu, gruntów oraz gazów składowiskowych.

Badania polegać będą na oznaczaniu straty prażenia, zawartości węgla organicznego, aktywności respiracyjnej (AT4) oraz zawartości suchej masy. Oznaczenia przeprowadzone zostaną przez uczestników na próbce biologicznie przetworzonych zmieszanych odpadów komunalnych (stabilizacie). Uczestnicy otrzymają obiekt badań
w ilości potrzebnej do przeprowadzenia oznaczeń.
Aby zachować poufność oraz zapobiec wymianie  informacji pomiędzy uczestnikami każdy uczestnik zostanie oznaczony indywidualnym kodem, który będzie znany tylko i wyłącznie organizatorowi.

Porównania międzylaboratoryjne są doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji oraz niezbędnym narzędziem sterowania jakością badań wymaganym do utrzymania akredytacji laboratorium.

 • Koszt udziału w porównaniu wynosi: 290 zł + 23%

Terminy przeprowadzenia porównań:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 24 kwietnia 2015 r.
 • termin dystrybucji próbek: 13 maja 2015 r.
 • termin nadsyłania wyników: 29 maja 2015 r.
 • rozesłanie raportu końcowego: 26 czerwca 2015 r.

Informację o programie, formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram na 2015 rok programu INDUSTRY można znaleźć na stronie www.badaniabieglosci.pl

CONSTRUCTION – Mrozoodporność w obecności soli

„Oznaczanie mrozoodporności w obecności soli” to jedna z oferowanych rund programu badań biegłości - CONSTRUCTION organizowanego przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach. Program oferuje wiele rund obejmujących badania kruszyw oraz gruntów

Oznaczenie mrozoodporności w obecności soli zostanie przeprowadzone na próbce rzeczywistej kruszywa. Uczestnicy otrzymają obiekt badania biegłości o masie 9±0,1 kg frakcji 8/16 mm.

Oznaczenie należy wykonać zgodnie z norma PN-EN 1367-6:2008 -Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

W celu zachowania zasady poufności oraz aby zapobiec wymianie informacji pomiędzy uczestnikami, każdy obiekt zostanie oznaczony indywidualnym kodem przypisanym do danego uczestnika biorącego udział w porównaniach i będzie on znany tylko i wyłącznie organizatorowi.

Porównania międzylaboratoryjne są doskonałą okazją do sprawdzenia swoich kompetencji oraz niezbędnym narzędziem sterowania jakością badań wymaganym do utrzymania akredytacji laboratorium.

 • Koszt udziału w porównaniu wynosi: 300 zł + 23%

Terminy przeprowadzenia porównań:

 • termin nadsyłania zgłoszeń: 27 marca 2015 r.
 • termin dystrybucji próbek: 15 kwietnia 2015 r.
 • termin nadsyłania wyników: 29 maja 2015 r.
 • rozesłanie raportu końcowego: 30 czerwca 2015 r.

Informację o programie, formularz zgłoszeniowy oraz harmonogram na 2015 rok programu CONSTRUCTION można znaleźć na stronie www.badaniabieglosci.pl

Dodatkowych informacji udziela:

Kamila Krzepkowska

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. w Kielcach

tel.: +48 41 365 10 00, e-mail: info@badaniabieglosci.pl