Rok akademicki 2017/2018 - Toruń

STUDIA PODYPLOMOWE „ANALITYKA W OCHRONIE ŚRODOWISKA − CHROMATOGRAFIA I TECHNIKI POKREWNE W RÓŻNYCH WARIANTACH OZNACZEŃ ŚLADOWYCH”

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Chemii UMK w Toruniu planowane jest uruchomienie XXIV edycji szkolenia absolwentów wyższych uczelni (kierunek matematyczno-przyrodniczy) w ramach Centrum Edukacyjno-Badawczego Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) w zakresie chromatografii i technik pokrewnych w różnych wariantach oznaczeń śladowych. Od roku akademickiego 2017/2018 Studia Podyplomowe będą w formie ośmiu weekendowych zjazdów (od piątku − godziny popołudniowe − do niedzieli).

Program studiów przewiduje kształcenie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych:

  • chromatografii gazowej (GC),
  • chromatografii cieczowej (TLC, HPLC, UPLC, IC, GPC),
  • izotachoforezy (ITP),
  • strefowej elektroforezy kapilarnej (CZE) i elektrochromatografii (CEC),
  • atomowej absorpcyjnej spektrometrii (AAS),
  • całkowitego oznaczania węgla (TOC) i siarki (TOS),
  • funkcjonowania w zmiennym polu (FFF),
  • pobierania i przygotowania próbek: destylacja, mineralizacja, ekstrakcja (LLE, HS, P&T, TD, SPE, SPME, SFE, ASE), filtracja, procesy membranowe (ciekłe i stałe), jak również łączenia tych technik w różnych wariantach śladowej analizy chemicznej.

W programie studium uwzględniono również zagadnienia związane z walidacją na podstawie teoretycznych i praktycznych podstaw analizy statystycznej, wyznaczaniem błędów pomiarowych i posługiwaniem się przy opracowywaniu wyników programami komputerowymi. Zajęcia organizowane są przez: Centrum Edukacyjno-Badawcze Metod Separacyjnych i Bioanalitycznych (BioSep) oraz Interdyscyplinarne
Centrum Nowoczesnych Technologii. Zajęcia odbywać się będą na Wydziale Chemii UMK w Toruniu w laboratoriach Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki i Katedry Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów UMK. 

Studia podyplomowe składają się z czterech kursów:

I. LC i techniki pokrewne (TLC, HPLC i SDE, GPC, ITP, CZE, CEC),
II. Przygotowanie próbek, techniki łączone, analiza statystyczna,
III. GC, GC MS i inne techniki sprzężone, metody komputerowe w analityce,
IV. Specjalne zastosowania i inne techniki analityczne (niejednokrotnie na życzenie klienta).

Słuchacz studiów, kończący wszystkie cztery kursy, otrzyma świadectwo.
Możliwe jest uczestniczenie także w poszczególnych kursach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.chem.uni.torun.pl/~pinez/studium.html

Kierownik Centrum:
prof. dr hab. Bogusław Buszewski
e-mail: bbusz@chem.umk.pl

Sekretarz Studium:
dr Joanna Rudnicka
jrud@chem.umk.pl 
tel.: 56 665 60 38, 56 665 60 39, 56 611 43 08
faks: 56 611 48 37