24–26 września 2019

Konferencja będzie po raz pierwszy organizowana w Instytucie Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Wcześniejsze edycje tego wydarzenia były organizowane przez Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały w Grodnie (Białoruś). Głównym celem konferencji jest przedstawienie współczesnych problemów związanych z szeroko pojętą ochroną zasobów przyrodniczych oraz bogactw naturalnych, ich eksploatacji
w kontekście ochrony oraz zrównoważonego rozwoju. Prezentowane na konferencji referaty oraz komunikaty będą stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat stanu środowiska w strefach nadgranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów leżących na granicy Unii Europejskiej oraz państw nienależących do Unii, problemów związanych z transgraniczną migracją zanieczyszczeń (szczególnie wód i powietrza) oraz możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw mających na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów nadgranicznych.
Konferencja ma charakter naukowo-aplikacyjny.

Obrady będą odbywać się w następujących sekcjach:

  • Zrównoważone użytkowanie i ochrona flory,
  • Zrównoważone użytkowanie i ochrona fauny,
  • Biochemia ekologiczna, fizjologia i medycyna,
  • Technologie żywnościowe dla zrównoważonego rozwoju,
  • Monitorowanie zanieczyszczenia powietrza i zarządzanie działaniami na rzecz środowiska,
  • Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych i oczyszczanie ścieków,
  • Racjonalne wykorzystanie zasobów ziemi i rekultywacja terenów zagrożonych,
  • Edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Dodatkowo planowany jest panel dyskusyjny dotyczący problemów związanych z transgraniczną migracją zanieczyszczeń wód i powietrza oraz sposobów ich rozwiązywania.
Osoby zainteresowane konferencją proszone są o kontakt na e-mail: joasia@uwb.edu.pl