Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.
ul. Puławska 303
02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 14 00
fax +48 22 205 24 00
e-mail: klient@perlan.com.pl
strona: www.perlan.com.pl

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

   

Firma Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w listopadzie 1999 roku pod nazwą Agilent Technologies Poland Sp. z o.o. w ramach realizacji strategicznego planu podziału firmy Hewlett Packard. Od maja 2002 roku firma działa pod nazwą Perlan Technologies Polska Sp. z o.o. i jest autoryzowanym dystrybutorem działu Life Science and Chemical Analysis firmy Agilent Technologies Inc.

Firma Perlan Technologies dostarcza aparaty, akcesoria oraz kompletne rozwiązania umożliwiające odbiorcom identyfikację i prowadzenie badań tysięcy substancji, określając ich skład, budowę, właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, analizę komórkową oraz analizę DNA i RNA.

Najpowszechniej wykorzystywana aparatura z oferty Perlan Technologies obejmuje: chromatografy gazowe i cieczowe, detektory mas, spektrometry NMR, spektrometry ICPMS, aparaty do elektroforezy kapilarnej, bioanalizatory i skanery mikromacierzy.

Aparatura analityczna dostarczana przez Perlan Technologies stosowana jest w laboratoriach naukowo-badawczych wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz w kontroli jakości związanej z ochroną środowiska, badaniem żywności, przemysłem petrochemicznym, chemicznym, kosmetycznym, farmaceutycznym i spożywczym.

W celu zapewnienia wiarygodności oraz najpełniejszego wykorzystania informacji uzyskiwanych w trakcie analiz firma Perlan Technologies oferuje pełen zakres usług serwisowych, w tym związanych ze standaryzacją i walidacją dostarczanej aparatury a także procedur analitycznych.