TUiR Allianz Polska S.A.

Allianz
Autorski Program "Laboratoria"  _
Oddział Szczecin
al. Wojska Polskiego 7  
70-470 Szczecin
tel. +48 91 44 03 609 
fax +48 91 44 03 601

line.jpgLeszek Schiller
Specjalista Ubezpieczeń Przemysłowych
tel. 502 361 823
e-mail: leszek.schiller@port.allianz.pl   
strona: port.allianz.pl/leszek.schiller/   

Allianz

   

PROGRAM ALLIANZ-LABORATORIA

Z inicjatywy Członków Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych został przygotowany program pn. ALLIANZ LABORATORIA. Oferta skierowana jest do: Instytutów i Ośrodków Badawczych, Laboratoriów Badawczych, także Wzorcujących i Pomiarowych, Jednostek Certyfikujących i Kontrolujących, Dozoru i Kontroli Jakości oraz Instytucji Nadrzędnych. Spełnia potrzeby i oczekiwania zainteresowanych podmiotów, wymagania kontrahentów i ustanawia warunki ochrony wg standardów europejskich.

Program funkcjonuje na rynku ubezpieczeń od ośmiu lat i uczestniczy w nim już sto kilkadziesiąt podmiotów, zarówno małych i średnich firm jak i największych Instytutów.

Jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia zapewniające ochronę dla Ubezpieczonych za: 

  1. Działanie lub zaniechanie  w okresie ubezpieczenia/trigger act committed/ będące przyczyną ewentualnych szkód w przyszłości, zapewniające zatem ochronę Ubezpieczonemu praktycznie przez lat dziesięć od wykonywanych czynności (prace badawcze, kontrolne, pomiarowe czy certyfikacyjne mogą przecież skutkować szkodami daleko po ich wykonaniu)
  2. Szkody wyrządzone komukolwiek, zatem nie tylko stronie umowy, powstałe wskutek błędów w wykonanej pracy czy usłudze po jej wykonaniu 
  3. Szkody w postaci czystych strat majątkowych, również  w odniesieniu  do   odpowiedzialności   zawodowej,  
  4. Szkody w postaci kosztów wynikające z utraty, zniszczenia lub zaginięcia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z jego działalnością
  5. Szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa

Wszystko to łącznie zapewnia dopiero rzeczywistą  ochronę i  bezpieczeństwo Ubezpieczonym w związku z prowadzoną  działalnością , a  w  szczególności  w związku  ze swoistym ich „PRODUKTEM”  czyli  min. pracami  badawczymi,  pomiarowymi,  kontrolnymi  i certyfikacyjnymi. 

TUiR Allianz stosuje zasadę pełnego odszkodowania: odpowiadamy za szkodę rzeczywistą  i   utracone korzyści.

W granicach odpowiedzialności TuiR Allianz Polska S.A. zobowiązuje się do badania zasadności roszczeń oraz udzielania ubezpieczającemu wszelkiej pomocy prawnej, pokrycia wynagrodzeń ekspertów, kosztów działań zapobiegających szkodzie i ewentualnych kosztów sądowych, co nie konsumuje sumy gwarancyjnej.

Opcjonalnie oprócz rozszerzenia ochrony na terytorium Europy czy Świata możemy włączyć do ubezpieczenia wszelkie opcje możliwe w standardowych ubezpieczeniach przedsiębiorstw, zgodnie z potrzebami i wymogami Ubezpieczonego, często diametralnie różnymi dla różnych przedsięwzięć.

Ta specjalna oferta, opracowana jest jako elastyczne ubezpieczenie quasi grupowe, umożliwia indywidualne zestawienie parametrów dla sprostania wymaganiom i potrzebom konkretnej firmy, czy przedsięwzięcia.

Umożliwia optymalne dostosowanie kosztów ochrony do rzeczywistego ryzyka. Zapewnia szeroki zakres ochrony za relatywnie niską cenę - jak w taryfikacji ubezpieczenia grupowego.

Dostępne sumy gwarancyjne i zakres ochrony w zupełności satysfakcjonują Ubezpieczonych i są akceptowane przez Komisję Europejską.