rada programowa wydawnictwa

Ewa Bulska
Ewa
Bulska
Bogusław Buszewski
Bogusław
Buszewski
Zbigniew Brzózka
Zbigniew
Brzózka
Adam Hulanicki
Adam
Hulanicki
Jacek Namiesnik
Jacek
Namieśnik
Andrzej Parczewski
Andrzej
Parczewski
Irena Staneczko-Baranowska
Irena
Staneczko-Baranowska
Piotr Bieńkowski
Piotr
Bieńkowski 

Prawidłowy rozwój chemii analitycznej w Polsce wymaga nie tylko ciągłego śledzenia najnowszych doniesień literaturowych przez pracowników laboratoriów naukowych, ale również kształcenia młodej kadry chemików oraz przekazywania wiedzy do laboratoriów prowadzących pomiary rutynowe.

Większość literatury naukowej jest publikowana w języku angielskim i warto podkreślić, że polscy chemicy analitycy publikują wiele liczących się prac naukowych w dobrych, o dużym współczynniku oddziaływania czasopismach o obiegu międzynarodowym. Niemniej poza pracami w języku angielskim warto pamiętać o tym, iż nie wszyscy mają dostęp do międzynarodowych czasopism, jak również nie wszyscy posiadają dostateczną znajomość języka angielskiego do śledzenia piśmiennictwa obcojęzycznego.

Biorąc to pod uwagę, widzimy konieczność podjęcia działań odnośnie szerzenia wiedzy w zakresie chemii analitycznej w języku polskim, dla czytelnika polskiego. W związku z tym Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk (KChA PAN) podjął współpracę z Wydawnictwem MALAMUT w zakresie propagowania wiedzy z zakresu chemii analitycznej oraz przygotowywanie monografii tematycznych w języku polskim.

Współpracując od kilku lat z członkami KChA PAN, wydawnictwo podjęło już pierwsze działania wydawnicze (dwie pozycje wydane w 2007 roku; 1 wydana w 2008 roku), co spotkało się z dużym zainteresowaniem środowiska polskich analityków. W związku z tym uznano, że ważne jest podjęcie systematycznych działań, wspieranych przez największe autorytety w dziedzinie chemii analitycznej związanych z kontynuacją tej działalności wydawniczej.

W 2008 roku została powołana Rada Programowa Wydawnictwa MALAMUT, w skład której wchodzi przewodniczący rady, pięciu członków oraz przedstawiciel wydawnictwa. Członkowie Rady Programowej wywodzą się z różnych środowisk, mają różne doświadczenia zarówno w zakresie reprezentowanej tematyki badawczej, jak i w zakresie doświadczeń dydaktycznych.

Przewodnicząca Rady

 • Prof. dr hab. Ewa Bulska
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii; przewodnicząca Komisji Spektrometrii Atomowej i Cząsteczkowej KChA PAN

Członkowie Rady

 • Prof. dr hab. Bogusław Buszewski
  Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, wiceprzewodniczący KChA PAN
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka
  Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny; członek KChA PAN
 • Prof. dr hab. Adam Hulanicki
  Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, członek KChA PAN
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik
  Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, przewodniczący KChA PAN
 • Prof. dr hab. Andrzej Parczewski
  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii, przewodniczący Komisji Chemometrii i Metrologii Chemicznej KChA PAN
             
 • Prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska
  Politechnika Śląska, Wydział Chemiczny, wiceprzewodnicząca KChA PAN

Przedstawiciel Wydawnictwa MALAMUT

 • Dr Piotr Bieńkowski
  dyrektor Wydawnictwa MALAMUT

 

Zgodnie z uchwałą Rada:

 • określa politykę wydawniczą Wydawnictwa Malamut w zakresie chemii analitycznej,
 • proponuje tematykę potencjalnych pozycji wydawniczych ważnych dla środowiska
 • chemików analityków,
 • proponuje autora lub grupę autorów, specjalistów w danej dziedzinie,
 • inicjuje wydanie pozycji ważnych dla środowiska naukowego,
 • opiniuje zgłoszone propozycje wydawnicze,
 • dba o poprawność polskiej terminologii w zakresie chemii analitycznej,
 • dba o wysoki poziom merytoryczny wydawanych pozycji.

Mamy nadzieję, że działalność Rady Naukowej Wydawnictwa MALAMUT, przy współpracy z członkami KChA PAN, pozwoli na przygotowanie serii fachowych monografii napisanych przez dobrych specjalistów i poświęconych zagadnieniom chemii analitycznej, a czytelnikom pozwoli na zebranie biblioteki potrzebnych pozycji.

                       

Przewodnicząca Rady Programowej          Przewodniczący KChA PAN    
Ewa Bulska          Jacek Namieśnik