Analityka 4/2009

W numerze 
(e-wydanie - streszczenia arykułów)

 

Ten numer „Analityki” jest szczególny, zamyka bowiem kolejny, już dziesiąty, rok wydawania pisma. W takiej chwili przychodzi czas na refleksję i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Cieszę się, że „Analityka” została zaakceptowana w środowisku i dzięki dużemu zainteresowaniu z Państwa strony mogę na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej.
Staramy się w redakcji tak układać każdy numer czasopisma, aby znalazł się w nim różnorodny materiał - mogący zainteresować jak najszersze grono czytelników.
Konsekwentna promocja pisma na różnego rodzaju targach, konferencjach i sympozjach pozwoliła nam dotrzeć do kolejnych grup laboratoriów, w których „Analityka” nie była jeszcze znana, co zaowocowało dalszym wzrostem liczby prenumeratorów.

Artykuły:

Nauka
- Chemometryczne techniki kalibracyjne w spektrofotometrii. cz. 2 Sztuczne sieci neuronowe
- Ekstrakcja z wykorzystaniem ruchomego elementu sorpcyjnego typu TwisterTM (SBSE) – bezrozpuszczalnikowa technika przygotowania próbek do analizy

Praktyka
- Analiza specjacyjna arsenu w wodzie. cz. II. Występowanie, toksyczność i najwyższe dopuszczalne stężenia
- Normatywy i metody badań metali ciężkich w wodach powierzchniowych i podziemnych
- Chromatografia jonowa na przełomie wieków

Historia
- 200-lat chemii.  Zarys dwustuletnich dziejów chemii uniwersyteckiej w Warszawie (1809-2009)

- Historia gmachu chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Polemiki, problemy
- Nowe zanieczyszczenia w środowisku wodnym – źródła, zagrożenia, problemy analityczne