Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Jak co roku, Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrywał nadesłane wnioski do nagród Komitetu za prace doktorskie, które wyróżniały się wysokim poziomem naukowym i praktyczną przydatnością uzyskanych wyników.
Rozpatrywane były kandydatury osób, którym stopień doktora został nadany w dwóch ostatnich latach poprzedzających przyznanie nagrody, to znaczy w latach 2008 i 2009. Laureaci byli wybierani przez jury składające się z członków Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej i przedstawicieli sponsorów. Kandydatów do nagród mogli zgłaszać członkowie Komitetu Chemii Analitycznej oraz Rady Wydziałów lub Rady Naukowe, które mają uprawnienia do nadawania stopnia doktora.
Firma LGC Standards jest sponsorem nagrody finansowej przyznawanej za najlepszą pracę doktorską wprowadzającą zasady metrologii w pomiarach chemicznych. Firma GBC Polska jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę doktorską z dziedziny spektroskopii analitycznej, a firma Merck Polska sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.

A oto tegoroczni laureaci nagród Komitetu Chemii Analitycznej
PAN fundowanych przez odpowiednich sponsorów:

- dr Ewelina Chajduk – LGC Standards
- dr Marcin Frankowski – GBC Polska
- dr Sylwia Studzińska – Merck Polska

Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.


See more