Analityka 4/2014

W numerze 
(streszczenia arykułów)

 

Ten numer „Analityki” jest szczególny. Zamyka bowiem nie tylko kolejny rok wydawniczy, lecz jednocześnie kończy − już piętnasty − rok wydawania pisma. Symboliczną klamrą spinającą pierwszy numer „Analityki” z 2000 roku z obecnie oddawanym w Państwa ręce − są okładki. Obie odnoszą się do analityki obiektów zabytkowych. W 2000 roku była to fotografia zdegradowanego przez atrament szesnastowiecznego rękopisu, a obecnie jest to fragment dolnej kwatery pierwszego otwarcia nastawy ołtarzowej pochodzącej z kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Elżbiety we Wrocławiu i znajdującej się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, na której prowadzono badania. W takiej chwili przychodzi czas na refleksje i próbę podsumowania dotychczasowej działalności. Cieszę się, że „Analityka” została zaakceptowana przez środowisko. Dzięki dużemu zainteresowaniu z Państwa strony mogę na łamach pisma zamieszczać materiały o najnowszych kierunkach i osiągnięciach w chemii analitycznej. Chciałbym podziękować wszystkim naszym Autorom i Czytelnikom za pamięć o „Analityce” i wszystkie uwagi, zarówno te pozytywne, jak i te krytyczne. Dzięki nim możemy doskonalić czasopismo i spełniać oczekiwania. Rola, jaką pełni „Analityka” w środowisku chemików analityków − zobowiązuje. Specjalne podziękowania należą się Radzie Programowej Wydawnictwa MALAMUT za jej ogromny wkład w powstanie serii książek niezbędnych w biblioteczce chemika analityka. Miło mi równocześnie poinformować, że nie skończyliśmy naszej serii wydawniczej i właśnie rozpoczynamy pracę nad tekstem kolejnej książki, a dwie następne są w przygotowaniu. Konsekwentna promocja pisma na targach, konferencjach i sympozjach pozwoliła nam dotrzeć do kolejnych grup laboratoriów, w których „Analityka” nie była jeszcze znana, co zaowocowało dalszym wzrostem liczby prenumeratorów.  

Artykuły:

Nauka

 • Ekstrakcja za pomocą rozpuszczalnika wspomagana ultradźwiękami. Cz. I – Podstawy teoretyczne
 • Różnicowa spektrometria ruchliwości jonów – zastosowania oraz perspektywy rozwojowe
 • Wykorzystanie związków powierzchniowo czynnych na etapie przygotowania próbek do analizy jako zielona alternatywa dla konwencjonalnych technik ekstrakcyjnych
 • Polimery z odwzorowanymi jonami w analizie chemicznej
Praktyka
 • Związki endokrynne w środowisku. Problemy i wyzwania. Cz. II – Wykrywanie i oznaczanie związków endokrynnych i/lub endokrynności próbek
 • W poszukiwaniu zielonej techniki ekstrakcyjnej

Archeometria

 • Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska w badaniach zabytków – nieinwazyjne pomiary w muzealnych salach wystawowych

Polemiki, problemy
 • Tereny polarne interesującym obszarem do badań. Cz. II – Analityka próbek abiotycznych w Arktyce
 • Fitoremediacja – długa droga przed nami, czyli próba określenia założeń technologicznych wykorzystania gatunku Sinapis alba L. w remediacji gleb skażonych talem
 • Indeks jakości powietrza
Wydarzenia
 • Inwestycja w Turku − Zakład gazów skroplonych Grupy Messer
 • Finał I Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej
 • Dwudziestolecie działalności polskiego oddziału Leco Corporation USA
Konferencje, sprawozdania
 • Warsztaty szkoleniowe „Laboratoryjne metody oznaczania jakości paliw”
 • IX Międzynarodowe Sympozjum na temat Chromatografii Związków Naturalnych. International Symposium on Chromatography of Natural Products
 • VIII Międzynarodowa Konferencja „Badań oddechu i diagnostyki chorób nowotworowych”
 • Aberdeen 2014 – Międzynarodowa konferencja naukowa, łącząca XVII BNASS i XIV TraceSpec
Konferencje i zaproszenia
 • Kalendarz konferencji
Nowości
 • Nowości w wyposażeniu laboratoriów