Analityka 1/2008


Jak co roku pierwszy numer „Analityki" jest obszerniejszy od pozostałych.
Staraliśmy się aby zawartość była bardzo różnorodna i chyba cel osiągnęliśmy. Od teoretycznych rozważań na temat wiązań wodorowych po praktyczne problemy z oznaczaniem chloru w płynach hydraulicznych. A pomiędzy nimi na przykład artykuły o talu, żelazie i artykuły dotyczące badań powietrza. Te ostatnie też w szerokim zakresie, od problematyki pobierania próbek analityków z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu monitoringu ich mapowania na terenach zurbanizowanych do badań nad wpływem zanieczyszczeń powietrza na eksponaty w muzeach.

Artykuły:

Nauka
- Koncepcja ujemnego pH dla superstężonych wód naturalnych
- Badania wiązania wodorowego - zastosowanie metod instrumentalnych
- Porównanie niepewności wyników otrzymanych metodą ICP OES z dozowaniem zawiesiny lub po mineralizacji na mokro
- Metody mikroskopowe w badaniach powierzchni- Od teorii do praktyki

 

Praktyka
- Oznaczanie chloru w lotniczym syntetycznym płynie hydraulicznym techniką ICP OES cz. I
- Czy służba ratownicza ma coś wspólnego z magią?
- Opady i osady atmosferyczne - źródło informacji o stanie atmosfery
-
Zielona gałązka, która truje - Thallus
- Metody kontroli jakości radiofarmaceutyków i promieniotwórczych związków chemicznych stosowanych w medycynie
- Chromatografia gazowa z detekcją olfaktometryczną (GC-O) w analizie żywności. Cz. I Charakterystyka metody

 

Archeometria
- Problematyka badań właściwości materiałów introligatorskich z odkwaszonych książek i archiwaliów. Cz. II. Elementy skórzane (dokończenie) i tkaniny celulozowe
- Charakterystyka i wpływ zanieczyszczeń powietrza na eksponaty w muzeach

 

Historia
- Patron nagrody Komisji Analitycznej Spektrometrii Atomowej KChA PAN

 

Polemiki, problemy
- Rozwój technik analitycznych z perspektywy badacza oraz producenta aparatury: współpraca jako narzędzie sukcesu
- Żelazo jako pierwiastek niezbędny do funkcjonowania organizmów żywych
- Pobieranie próbek analitów z grupy BTEX z powietrza atmosferycznego w celu uzyskania informacji analitycznych niezbędnych do ich mapowania na terenach zurbanizowanych.