Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrywał nadesłane wnioski o nagrody Komitetu za prace doktorskie, które wyróżniały się wysokim poziomem naukowym i praktyczną przydatnością uzyskanych wyników. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie osób, którym stopień doktora został nadany w dwóch ostatnich latach poprzedzających obecną edycję konkursu, to znaczy w latach 2012 i 2013. Wnioski o nagrody mogli składać członkowie Komitetu i dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej, oraz promotorzy i recenzenci prac doktorskich. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Komitetu (www.kcha.pan.pl).
Wnioski były składane wyłącznie drogą elektroniczną i zawierały: list przewodni ze wskazaniem rodzaju nagrody, pracę doktorską, streszczenie/autoreferat, recenzje oraz listę publikacji (z tak zwanej listy filadelfijskiej, z podanymi aktualnymi wartościami IF) w których zawarte zostały wyniki zgłaszanej pracy.
Nagrody ufundowały cztery firmy wiodące na polskim rynku analitycznym. Firma MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii, dotyczącą nowych rozwiązań lub istotnych modyfikacji instrumentalnych, lub pracę, w której metody spektrometryczne były podstawowym narzędziem w osiągnięciu celu badań. Firma LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą podstaw metrologii chemicznej i rozwijania metod chemometrycznych oraz pracę, w której zastosowanie metrologii chemicznej lub statystycznego i chemometrycznego opracowania wyników pomiarów odegrało istotną rolę w realizacji pracy doktorskiej. Firma Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie chemii analitycznej związaną z rozwojem technik rozdzielania. Firma Merck Polska ufundowała nagrodę za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.
Termin składania wniosków upłynął w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono osiem prac doktorskich:

 • Dr inż. Tomasz Dymerski
  Wykorzystanie dwuwymiarowej chromatografii gazowej i techniki elektronicznego nosa do oceny polskich miodów i destylatów rolniczych
  Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (promotor: prof. dr hab. inż. W. Wardencki)
 • Dr inż. Sylwia Król
  Lotne i średniolotne związki organiczne jako istotny parametr w ocenie jakości powietrza wewnętrznego
  Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska(promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik)
 • Dr inż. Sylwia Magiera
  Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów i ich aplikacje
  Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska (promotor: prof. dr hab. I. Staneczko-Baranowska)
 • Dr Magdalena Otto
  Wzbogacanie wybranych pierwiastków śladowych z zastosowaniem modyfikowanych węgli aktywnych
  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (promotor: dr hab. R. Dobrowolski, prof. UMCS)
 • Dr Adriana Palińska-Saadi
 • Konstrukcja i zastosowanie sitodrukowanych czujników elektrochemicznych w badaniach oddziaływań DNA z błękitem metylenowym, antracyklinami i ich formamidynowymi pochodnymi
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. M. Maj-Żurawska)
 • Dr Marta Pokrzywnicka
  Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych 
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. R. Koncki)
 • Dr inż. Marta Słomińska
  Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych
  Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (promotor: prof. dr hab. inż. P. Konieczka)
 • Dr Aneta Sokół
  Badania szybkości degradacji wybranych leków w układach modelowych i w próbkach wód rzecznych
  Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku (promotor: dr hab. J. Karpińska, prof. UwB)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN w dniu 20 lutego 2014 roku.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały:

 • dr Marta Pokrzywnicka (nagroda MS Spectrum)
 • dr inż. Marta Słomińska (nagroda LGC Standars)
 • dr inż. Sylwia Magiera (nagroda Perlan Technologies)
 • dr inż. Sylwia Król (nagroda Merck Polska)

Laureatkom składamy serdeczne gratulacje, a firmom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.
Gorąco zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, do której można zgłaszać prace doktorskie obronione w roku 2013 oraz 2014. Data rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszona na stronie Komitetu.
Jednocześnie przypominamy, że od bieżącego roku KChA PAN organizuje również konkurs o nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. W. Kemuli za najlepszą rozprawę habilitacyjną z dziedziny chemii analitycznej. Regulamin tego konkursu również znajduje się na stronie Komitetu.

 


Zobacz inne aktualności

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

23 czerwca 2018

31 grudnia 2015