Nagrody Komitetu Chemii Analitycznej PAN

Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk rozpatrywał nadesłane wnioski o nagrody Komitetu za prace doktorskie, które wyróżniały się wysokim poziomem naukowym i praktyczną przydatnością uzyskanych wyników. Do konkursu można było zgłaszać prace doktorskie osób, którym stopień doktora został nadany w dwóch ostatnich latach poprzedzających obecną edycję konkursu, to znaczy w latach 2012 i 2013. Wnioski o nagrody mogli składać członkowie Komitetu i dziekani wydziałów, na których odbyła się obrona pracy doktorskiej, oraz promotorzy i recenzenci prac doktorskich. Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie Komitetu (www.kcha.pan.pl).
Wnioski były składane wyłącznie drogą elektroniczną i zawierały: list przewodni ze wskazaniem rodzaju nagrody, pracę doktorską, streszczenie/autoreferat, recenzje oraz listę publikacji (z tak zwanej listy filadelfijskiej, z podanymi aktualnymi wartościami IF) w których zawarte zostały wyniki zgłaszanej pracy.
Nagrody ufundowały cztery firmy wiodące na polskim rynku analitycznym. Firma MS Spektrum sponsoruje nagrodę za najlepszą pracę z analitycznej spektrometrii, dotyczącą nowych rozwiązań lub istotnych modyfikacji instrumentalnych, lub pracę, w której metody spektrometryczne były podstawowym narzędziem w osiągnięciu celu badań. Firma LGC Standards jest fundatorem nagrody za najlepszą pracę doktorską dotyczącą podstaw metrologii chemicznej i rozwijania metod chemometrycznych oraz pracę, w której zastosowanie metrologii chemicznej lub statystycznego i chemometrycznego opracowania wyników pomiarów odegrało istotną rolę w realizacji pracy doktorskiej. Firma Perlan Technologies jest sponsorem nagrody za najlepszą pracę w dziedzinie chemii analitycznej związaną z rozwojem technik rozdzielania. Firma Merck Polska ufundowała nagrodę za najlepszą pracę doktorską z chemii analitycznej, niezależnie od jej szczegółowej tematyki.
Termin składania wniosków upłynął w dniu 20 grudnia 2013 roku.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono osiem prac doktorskich:

 • Dr inż. Tomasz Dymerski
  Wykorzystanie dwuwymiarowej chromatografii gazowej i techniki elektronicznego nosa do oceny polskich miodów i destylatów rolniczych
  Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (promotor: prof. dr hab. inż. W. Wardencki)
 • Dr inż. Sylwia Król
  Lotne i średniolotne związki organiczne jako istotny parametr w ocenie jakości powietrza wewnętrznego
  Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska(promotor: prof. dr hab. inż. J. Namieśnik)
 • Dr inż. Sylwia Magiera
  Opracowanie metod oznaczania mieszanin wybranych związków polifenolowych, wybranych leków oraz ich metabolitów i ich aplikacje
  Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska (promotor: prof. dr hab. I. Staneczko-Baranowska)
 • Dr Magdalena Otto
  Wzbogacanie wybranych pierwiastków śladowych z zastosowaniem modyfikowanych węgli aktywnych
  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (promotor: dr hab. R. Dobrowolski, prof. UMCS)
 • Dr Adriana Palińska-Saadi
 • Konstrukcja i zastosowanie sitodrukowanych czujników elektrochemicznych w badaniach oddziaływań DNA z błękitem metylenowym, antracyklinami i ich formamidynowymi pochodnymi
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. M. Maj-Żurawska)
 • Dr Marta Pokrzywnicka
  Zastosowania diod elektroluminescencyjnych do konstrukcji detektorów i sensorów chemicznych 
  Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski (promotor: prof. dr hab. R. Koncki)
 • Dr inż. Marta Słomińska
  Wytwarzanie bezmatrycowych materiałów odniesienia lotnych związków organicznych z zastosowaniem procesu termicznego rozkładu związków powierzchniowych
  Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska (promotor: prof. dr hab. inż. P. Konieczka)
 • Dr Aneta Sokół
  Badania szybkości degradacji wybranych leków w układach modelowych i w próbkach wód rzecznych
  Instytut Chemii, Uniwersytet w Białymstoku (promotor: dr hab. J. Karpińska, prof. UwB)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło podczas posiedzenia Prezydium Komitetu Chemii Analitycznej PAN w dniu 20 lutego 2014 roku.

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu zostały:

 • dr Marta Pokrzywnicka (nagroda MS Spectrum)
 • dr inż. Marta Słomińska (nagroda LGC Standars)
 • dr inż. Sylwia Magiera (nagroda Perlan Technologies)
 • dr inż. Sylwia Król (nagroda Merck Polska)

Laureatkom składamy serdeczne gratulacje, a firmom podziękowania za ufundowanie atrakcyjnych nagród.
Gorąco zachęcamy do udziału w przyszłorocznej edycji konkursu, do której można zgłaszać prace doktorskie obronione w roku 2013 oraz 2014. Data rozpoczęcia konkursu zostanie ogłoszona na stronie Komitetu.
Jednocześnie przypominamy, że od bieżącego roku KChA PAN organizuje również konkurs o nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. W. Kemuli za najlepszą rozprawę habilitacyjną z dziedziny chemii analitycznej. Regulamin tego konkursu również znajduje się na stronie Komitetu.

 


Zobacz inne aktualności

25 października 2021

25 października 2021

4 grudnia 2019

14 kwietnia 2019

25 października 2021

25 października 2021